رفتن به محتوای اصلی

پری گومش از سیروشو با زیرنویس فارسی Sirusho - PRE GOMESH


برخیز، و بگذار دنیا بداند
که راه برگزیده ی تو بجاست.
برخیز و بگذار نبرد زیبایت
شرفت را برای آسمان اثبات کند.

پرِ گومش!
آرها گومش!
پرِ گومش!
آرها گومش!
تارها گومش!
پرِ گومش!
(پر ِ، آرها، تارها، اصواتی که چوپانان ارمنی برای هدایت بوفالوها به کار می گیرند)

شکست ناپذیر و قدرتمند
با چشمانی سوزاننده در نبردی خاموش
روحی آزادی بخش که ظفر می یابد
.
در نبردی بی انتها با زمین
برخیز، و بگذار دنیا بداند
که راه برگزیده ات بجاست.
برخیز و بگذار نبرد زیبایت
شرفت را برای آسمان اثبات کند.

پرِ گومش!
آرها گومش!
پرِ گومش!
آرها گومش!
تارها گومش!
پرِ گومش!

قوانین طبیعت می گویند
قدرتمند راهی پیدا می کند
که زندگی را به نسل بعد از خود هدیه کند
برای نجات، او می بایست
از عقب نشینی چشم بپوشد
او می داند که هرگز نباید تسلیم شد.

برخیز، و بگذار دنیا بداند
که راه برگزیده ات بجاست.
برخیز و بگذار نبرد زیبایت
شرفت را برای آسمان اثبات کند.

پرِ گومش!
آرها گومش!
پرِ گومش!
آرها گومش!
تارها گومش!
پرِ گومش!

چشمه ساران کوهستانهای سرد
به آرامی دردت را شفا می بخشند
تقدیر تو به رنگ خون سرخ داغ است
هیچ چیز تو را از راه تکان نخواهد کرد.
.