رفتن به محتوای اصلی

بدین زمانه ی غریب که شعر بی زبانه است


بدین زمانه ی غریب که شعر بی زبانه است

نشسته در خیال تو قیام عشق می شوم


خروش موج وصل تو چگونه است کاین چنین

فروتنانه در نهان نظام عشق می شوم


حلمی