رفتن به محتوای اصلی

اشعار که اسرار سراییده ی روح است


اشعار که اسرار سراییده ی روح است

شیرین و دل آرا چو شکرخواب صبوح است


با چشم دلت خوب نگاهی کن و آن گه

ابیات گران در نظرت کشتی نوح است


حلمی