رفتن به محتوای اصلی

نعره کش آ و خموش دردکش و خنده نوش


نعره کش آ و خموش، دردکش و خنده نوش

زخم و کبودی بپوش چون شه جنگاوران


حلمی