رفتن به محتوای اصلی

زین جو زدگان و جامه افراشتگان


زین جو زدگان و جامه افراشتگان

جز وصل برون کسی به دیدار نبود


زین جام و خطابه بر کسی فاش نشد

چون قصّه ی او ز جنس اخبار نبود


حلمی