رفتن به محتوای اصلی

پرّنده و گریزان در روح من چنانم


پرّنده و گریزان، در روح من چنانم

در دام خویشتن نیز  یک لحظه می نمانم


حلمی