رفتن به محتوای اصلی

جان همی کندم و زین حادثه جانی بردم


جان همی کندم و زین حادثه جانی بردم

جان ز کف رفت و عوض جان جهانی بردم


کشتی باده به صد آتش و طوفان راندم

بی نشان گشتم و گم تا که نشانی بردم


حلمی