رفتن به محتوای اصلی

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق
هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد

حافظ

The tyranny of the glance, learn not. For, in love’s order, 
Every work, a reward; and every deed, a requital hath. 
 
Hafiz