رفتن به محتوای اصلی

این جا همه دیوانه مستند و خراباتی


این جا همه دیوانه، مستند و خراباتی

این جا من و دل تنها وین راه سماواتی


هر کس که ز عقل دد لنگر زد و چیزی گفت

تا باده نمایاندیم گم گشت به هیهاتی


حلمی