رفتن به محتوای اصلی

دیو و ددان در سپه جذب و راز


دیو و ددان در سپه جذب و راز

روح وشان تو همه در گداز


دافعه ی عشق تو دانی ز چیست؟

تا که نسوزد ز خدا خلق ناز


حلمی