رفتن به محتوای اصلی

بی خبرانیم به پندار دوست


بی خبرانیم به پندار دوست

هیچ نکردیم دمی کار دوست


حرف زند عشق به صدها زبان

گوش نداریم به هشدار دوست


حلمی