رفتن به محتوای اصلی

حقیقت رونقش در آسمان است


حقیقت رونقش در آسمان است

رهش اندر میان ابروان است


حقیقت را به نام دوست می خوان

که نامش تکیه گاه عاشقان است


حلمی