رفتن به محتوای اصلی

بشنو نسیم تغییر از دوردست جانان


بشنو نسیم تغییر از دوردست جانان

طوفان پیام عشق است از آسمان پنهان


برخیز و جام برگیر ای مرد پنج پیکر

تا روشنی سفر کن، هر دم ترانه ای خوان


حلمی