رفتن به محتوای اصلی

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

زدست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

باباطاهر

Beneath the tyranny of eyes and heart I cry,
For , all that the eyes see, the heart stores up:
I'll fashion me a pointed sword of steel,
Put out mine eyes, and so set free my heart

Baba Tahir