رفتن به محتوای اصلی

هلاک خود به خود کردن نه نیکوست


هلاک خود به خود کردن نه نیکوست
مگر عزم هلاک من کند دوست

ز معشوق آنچه آید لایق آید
که تاوانست هرچ از عاشق آید

عطار