رفتن به محتوای اصلی

جز از منظر تو ما را نظاره نیست


جز از منظر تو ما را نظاره نیست
در آسمان خلق ما را ستاره نیست

در پرده ایم چو بندۀ آن ماه چارده
ما را نیازی به خلق هیچ کاره نیست

حلمی