ورود به سایت

برای ورود به سایت لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.


 

ای درویش مردم غلط عظیم کرده اند، هرچه را شنیدند، پنداشتند که دانستند؛ و چون آن را باز گفتند، پنداشتند که بعمل آوردند و از هر یکی ازین منازل راه بخدا هست، سالک از هر کدام منزل که سلوک آغاز کند و بشرط سلوک کند، البتهّ بمقصد رسد و مقصود حاصل کند و ازین منازل هیچ یک بر یکدیگر مقدمّ، و هیچ یک مؤخر نیستند از هر کدام که سلوک آغاز کند، روا باشد، از جهت آن که جمله مقلدّاند؛ آنچه شنیده اند، اعتقاد کرده اند و همه روز با یکدیگر بجنگ اند، و هر یک میگویند که آنچه حقّ است با ماست و دیگران بر باطل اند و آن که سلوک را تمام کرد و معرفت خدا حاصل کرد، نه درین منازل است، وی در مقصد است،و با همه کس بصلح است سالک چون بمقصد رسد، وی میداند که ازین منازل کدام دوراند، و کدام نزدیکاند، و کدام در مقصد اند باید که بدانی که معرفت خدا علامات بسیار دارد؛ و گفت را اعتبار نیست، عمل را و علامات را اعتبار است…

عزیز الدین نسفی

  • یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
  • 53
  • 0